Executive Board‎ > ‎

Executive Board 2005

Executive Board 2005


President

Krishna Sijapati

Vice President
Bharat Raj Acharya

Secretary
Pratima Sharma

Treasurer
Shreedhar Ranabhat

Members
Archana Dhakhwa
Laxmi Gurung
Manoj Kansakar
Shishir Khanal
Dhana Malla Shrestha
Bimal Rajbhandary
Kiran Shrestha
Radha Sijapati
Gautama Vajracharya