Executive Board‎ > ‎

Executive Board 2015

Executive Board 2015
 

President
Purna Shrestha

Vice-President
Narendra Thapa
 
Secretary
Abiskar Bharati
 
Treasurer
Mahendra Pathak
Himal Regmi(till Apr 2015)

Public Relations Officer
Rashesh Shrestha
Surendra Prajapati(till Jun 2015)
 
Members

Ayodhya Batajoo (Ex-Officio)
Archana Dhakhwa
Archana Shrestha
Kabindra Adhikari
Navraj Panday
Rajeeb Karna
Rajendra Aryal
Ramesh Khanal
Rosha Pokharel
Som Khanal