Executive Board‎ > ‎

Executive Board 2016

Executive Board 2016
 

President
Purna Shrestha

Vice-President
Narendra Thapa
 
Secretary
Abiskar Bharati
 
Treasurer
Mahendra Pathak


Public Relations Officer
Vacant
 
Members

Ayodhya Batajoo (Ex-Officio)
Archana Dhakhwa
Archana Shrestha
Kabindra Adhikari
Navraj Panday
Rajeeb Karna
Rajendra Aryal
Ramesh Khanal
Rosha Pokharel
Som Khanal