Executive Board‎ > ‎

Executive Board 2017

Executive Board 2017

President
Santosh Lamichhane

Vice-President
Rajeeb Karna
 
Secretary
Abiskar Bharati
 
Treasurer
Mahendra Pathak

Public Relations Officer
Kalpana Rizal
 
Members
Purna Shrestha (Ex-Officio)
Arjun Dhoj Khadka
Kamala Dahal
Kripa Tiwari
Lekh Kafle
Namrata Dangol
Navraj Pandey
Rosha Pokhrel
Sabina Dhungana