Executive Board‎ > ‎

Executive Board 2018

Executive Board 2018

President
Santosh Lamichhane

Vice-President

Rajeeb Karna
 
Secretary
Abiskar Bharati
 
Treasurer
Mahendra Pathak

Public Relations Officer

Kalpana Rizal
 
Members
Purna Shrestha (Ex-Officio)
Arjun Dhoj Khadka
Kamala Dahal
Lekh Kafle
Namrata Dangol
Navraj Pandey
Sabina Dhungana